”Nyårshelsningarna genom såväl post- som telegrafverket hafva i år visat en ej obetydlig ökning mot sistlidna år.

Å hufvudpostkontorets brefbärarexpedition voro i går närmare ett halft hundratal postmän sysselsatta med sorteringen från klockan fyra på morgonen ända till midnatt med endast ett par mycket korta raster. Personalen å dessa afdelningar är under dessa dagar betydligt förstärkt, hvarjemte alla extra ordinarie tjenstemän och brefbärare ha inkallats; 60 extra brefbärare tjenstgöra vid hufvud- och filialkontoren. Antalet ordinarie brefbärare utgör vid hufvudkontoret 54, vid Viktoriagatans kontor 21, Stigbergstorgets 11, Getebergsängens och Olskrokens hvardera 4 à 5 samt Järntorgets nya kontor 15.

Afdelningen för afgående post var nyårsaftonen och nyårsdagen ifrigt sysselsatt med sortering och expediering af de väldiga packor försändelser som inströmmade hela dagarna i ända. All extra personal var äfven här i elden.

— Antalet nyårstelegram var i går betydligt större än i fjol, då det beräknades till öfver 1,500.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 januari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Nyårshälsning till Groshandl. Herr och Fru Wiman, Storgatan 11. 1901.