”Brandkåren har under det förflutna året varit alarmerad 128 gånger, däraf 22 gånger för soteld och 4 gånger till följd af falsk larmsignal.

Af eldsvådorna hafva 13 varit af den beskaffenhet, att 2 eller flera slangledningar från brandpost, större handkraftsspruta eller ångspruta behöft användas; vid en af dessa eldsvådor hafva 14, vid en 8, vid tre 4, vid tre 3 och vid fem 2 slangledningar på en gång varit i verksamhet.

I öfriga fall har elden blifvit släckt med 1 ledning från brandpost eller större handkraftsspruta eller med endast s.k. pytssprutor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 januari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Stadsmuseum, Carlotta: brun vattenpyts av tjärad inpregn. duk. Handtag av rep. Märkt Qvt LF W.H samt GBF 66. Från 1800-talet eller möjligen början av 1900-talet.