”Med anledning af vår artikel i går om vinteridroten i Göteborg meddelas oss att Göteborgs Idrottsförbunds idrottsafdelning (L. S.) såsom vinteridrott särskildt söker befordra skidsporten. Så har plats välvilligt upplåtits på egendomen Lyckan för anordnandet af en ordentlig skidbacke, som kommer att tagas i
bruk så snart tillräckligt med snö fallit.
Täflingar eller utfärder skola äfven anordnas, så snart gynnsamma förhållanden inträdt. Tillåter vädret, kommer föreningen att anordna en distanslöpning söndagen den 27 d:s å någon bana söder om staden, då äfven utom föreningen stående äga rätt att deltaga. Priserna komma att bestå af en rätt dyrbar pokal, utdelad som vandringspokal, och en del andra pris.

Som man ser, är intresset inom sportkretsar för denna idrott glädjande stort. Mycket skulle säkerligen vara vunnet för skidåkningens populariserande, om Slottsskogsstyrelsen därtill ville anordna en skidbacke — i gårdagens artikel råkade genom tryckfel ordet kälkbacke insmyga sig — på lämplig terräng, hvars kostnader ej behöfde bli så så stora. Förra året gjordes en provisorisk sådan på ganska god plats strax Intill Stora liden, men den var ej fullt ändamålsenlig, då den ägde blott ett enda hopp, som för öfrigt visade sig vara för svårt ,för så godt som alla.” (Ur: Göteborgs-Posten 4 januari 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Slottskogen d. 28 Dec. 1913.