”Bohusläns Fornminnesförening har i dagarne utgifvit 27:e häftet af “Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohus läns fornminnen och historia“. Ifrågavarande häfte upptager en med talrika illustrationer och kartor illustrerad redogörelse af kamrer Wilhelm Berg om den af honom sistlidne sommar undersökta, vid Åbyfjorden belägna ruinen efter Karlsborgs fäste. Den synnerligen läsvärda och med författarens vanliga grundlighet utarbetade och välskrifna afhandlingen innehåller, utom detaljbeskrifning öfver sjelfva undersökningen, en historik öfver fästets historia samt en förteckning öfver de märkligare fynd, som vid utgräfningen gjordes.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 januari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Åbyfjorden. Bohuslän.