”Tjugufemårs-jubileum firades i lördags ai den högt ansedda export- och importfirman Andersson & Lindberg härstädes.

Firmans chefer högtidlighöllo dagen med en splendid fest å Grand Hotel Haglund, hvartill voro inbjudna kontorspersonalen härstädes och vid filialkontoret i Stockholm, af hvilka flertalet varit anstäldt i 15, 20 à 25 år, samt affärsvänner, representanter för pressen m.fi. till ett antal af 170 personer.

Samlingen skedde vid 8-tiden i festvåningen, hvarifrån man kl half 10 begaf sig till stora matsalen, hvilken jemte terrassen var smakfullt dekorerad. Vid champagnen talade rådman Frick för firmans båda chefer, konsul A. O. Andersson och grosshandlare Charles Felix Lindberg, hvilkas stora skicklighet höjt firman till en af de allra främsta, om ej rent at den förnämsta i sin bransch inom landet. Talet, som mottogs med lifligaste bifall, åtföljdes af fanfarer och hurrarop. Skålen besvarades af konsul Axel Andersson, som å firmans vägnar tackade for hyllningen samt talade för firmans kontorspersonal här och i Stockholm. Härför tackade Stockholmsfilialens chef hr Cervin. Hr Felix Lindberg talade för de hrr ångbåtsbefälbafvare, hvilka förmedlat firmans intressen pá hafven, hvarvid talaren särskildt vände sig till kapten Carl Wetterberg, som på ett öfver allt beröm höjdt sätt tjenat firman under de 25 åren och hvars redbara kraft firman hoppades ännu länge få göra sig till godo. Å egna och kamraters vägnar tackade hr Wetterberg. Smedsmästare Ö. H. Andersson, som i 23 år stått i affärsförbindelse med firman, talade å platskundernas vägnar. Disponent C. V. Flobeck framförde i ett delvis humoristiskt tal skeppsbyggeriets och storindustriens erkänsla för den aktade firman. Konsul H. Grebst, som föredrog en del af de under dagens lopp ingångna talrika lyckönskningstelegrammen från när och fjerran, ihågkom i några varma ord kunder och vänner på andra orter samt talade för vänskapen framhållande att det rådde andra föreningsband här i lifvet än pengar. Till sist framfördes af ingeniör James Keiller s:r gästernas tack till värdarne.

Taffelmusik utfördes af hotellets utmärkta orkester.

Efter den glänsande supén som i högsta grad hedrade Grand Hotel följde ett i allo angenämt nachspiel som fortgick till långt öfver midnatt.

Firman Andersson & Lindberg kan med berättigad stolthet blicka tillbaka på sin 25-åriga tillvaro. Från en enbart importfirma har den utvecklat sig till Skandinaviens förnämsta affär i sin bransch med talrika förbindelser i alla världsdelar.

Med anledning af jubileet erhålla alla i firmans tjenst anstälde personer gratifikationer.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 januari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Grand Hôtel Haglund, 1900.