”Om Du, värdaste läsare eller läsarinna! Gör en promenad till den fordom mycket besökte ”Slottsskogen”, en trakt, rik på naturskönheter, vackra anläggningar och landtliga Villor, finner Du strax till höger ett trefligt, gladt och vänligt inbjudande ställe, som länge egts af en aktad familj, der månget landtligt nöje, mången familjfröjd lefver i minnet och der Flora nu firar en lysande fest; – det är OLIVEDAL, som nu innehafves af Herr A.W. Melin. – Der råder ej denna egoism, som vill hafva allt för egna ögon och så gerna söker utestänga andra från åskådandet af sina vackra planteringar, liksom rosen förlorade af sin fägring, om dess behag njutes af tusende blickar; ty enligt annonce i vår tidning, var der i förrgår och i går e.m. arrangerad ”en blomster-utställning af Dahlier eller Georginer, och blir i öfrigt, under September månad, inträde lemnadt för dem, som önska taga notice af en större samling sköna varieteter af detta blomsterslägte”. Den mindre behagliga regniga väderleken gjorde dock att denna exposition på dessa tvenne dagar ej var så talrikt besökt; men säkert lär ingen blomstervän (och hvem är ej det?) underlåta att begagna detta gynsamt erbjudna tillfälle att betrakta, hur dessa transmarinska, herligt prunkande blommor yppigt frodas i den Svenska jorden. Öfver hundrade blommande varieteter förefunnos, bland hvilka i synnerhet förtjena anmärkas:

Bridesruaid, hvit med gredelina spetsar.

Maid of Bath, hvit med rosaröda spetsar.

Uaria, mörk rosaröd.

Fanny Keynes, violette och purpur.

Indispensable, purpur

Princess Royal. Hudsons. Umbragul, med röda spetsar.

D:o d:o, Salters, hvit med gula kanter.

Stella, Widnalls mörk Carmosin.

Widnalls Queen, rosa gredeline.

L’Empereur des Noirs, svertbrun. M.fl.

Herr MEYER, som af denna blomsterodling har mycken förtjenst, föreviste äfven en vacker varietet, som var uppdragen af frön på Olivedal; och säkert är han bredvillig att gifva blomsterälskare anvisningar och Råd för odlandet af och vården om dessa praktfulla naturalster.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 7 september 1842)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ankor och en kvinnlig gårdsarbetare i trädgården tillhörande Olivedals herrgård, ca 1890.