”Angående eldsvådan natten till i fredags i handlande E. Svans hus nr 26 Bangatan hölls i dag förhör inför poliskammaren.

Elden utbröt strax före midnatt i sömmer­skan Elisabet Magnussons lägenhet i tredje våningen och spred sig med stor hastighet. Brandkåren alarmerades raskt af typograf Lilljebjörn som bor vägg i vägg med Magnusson. Det har ej med bestämdhet kunnat utrönas huru elden uppkommit; — möjligen har den härledt sig från ett fotogénkök i tamburen, där hon vid 9-tiden på qvällen kokat kaffe.

Fastigheten är försäkrad i Svea för 15,000 kronor; skadan som ej var ringa har först i dag värderats.

Magnusson hade sitt lösöre försäkradt i samma bolag för 1,200 kr. och fick allt förstördt. Af i huset boende 13 lägenhetsinnehafvare hade 9 ej sina lösörenbon försäkrade; skadan för de senare uppgick till omkring 500 kr. Anna Karlsson och August Kristoffersson hade hvardera 1,000 kronors försäkring, och har skadan värderats för den förra till 3,000 kronor och för den senare till 5 kronor.

För närmare utredning uppsköts förhöret till nästa fredag.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 januari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bangatan mot norr, år 1923. Foto: Fritz Elof Bruce.