”Skridskokappseglingen å Delsjön i går — arrangerad af Göteborgs idrottsförbund — försiggick under en ganska god, men dock stundom mojnande sydlig bris, under ett rägnblandadt snöglopp och på en is som på sina ställen var ända till flera tum betäckt med en snösörja, som både hindrade farten och skvätte ned de seglande. Blott ett trettiotal åskådare af det till ett tiotal uppgående fältet af täflande hade infunnit sig och tedde sig därför Delsjön ganska ödslig, jämförd med de föregående söndagarne, då flera tusental personer voro samlade å densamma.

Vid starten precis kl. 1 gingo de täflande samtliga för styrbords halsar öfver startlinien: hr Olof Lindstrand hade oturen att strax före starten tappa ena skridskon, hvilket betydligt försenade honom; hr Ivar Lignell råkade ut för samma missöde under seglingen, hvarför han afstod.

Banan var triangelformig och seglades tvänne gånger. Enligt gjorda beräkningar uppgick förste pristagarens genomsnittsfart till 21 1/2s knop.

Då våra snabbaste torpedobåtar göra en fart. af c:a 22 k 23 knop, är en jämförelse härvidlag ganska intressant-

Resultatet af täflingen blef:

Hr Joh:s Welbull tid 19 min. 30 sek., hr Bergman 19 m. 50 s., hr B. Frykberg 22 m. 5 s., hr Svenson 24 m. 30 s., hr Olof Lindstrand 24 m. 55 s., hr Peder Wærn j:r 27 m. 55 s., hr Magnuson 28 m. 55 s., hr Gust. Bengtson 32 m. 25 s.

Hrr Rob. Lindstrand och Anders Lindstrand fungerade såsom prisdomare.” (Ur: Göteborgs-Posten 21 januari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Delsjön 1902.