”Carl IX-statyn. Den af stadsfullmäktige tillsatta beredningen för yttrande angående Carl IX-statyns resande å Kungsportsplatsen har, efter hvad vi erfarit, hemställt att, om statyn skall resas å nämnda plats, den måtte resas å samma ställe som Gatu- och Väg- förvaltningen föreslagit, d. v. s. ungefär vid nuvarande spårvexeln därstädes.

Beredningens beslut har fattats af hrr Ivar Wærn, polismästare Elliot, major Åqvist och rådman Siljeström. Mot detta hafva öfverstelöjtnant Jacobsson, lektor Söderblom och arkitekt Hedlund reserverat sig under hemställan om statyns resande längre ned å Kungsportsplatsen, midt för det mindre torget vid “Centralen“, ungefär där f. n. en stolpe, uppbärande en elektrisk båglampa, är placerad, den plats alltså, som af statyns skapare, professor Börjesson, förordats.

Beredningens majoritet anser dock ej Kungsportsplatsen lämplig såsom plats för nämnda ryttarestaty. Men då beredningen endast haft att yttra sig om Kungsportsplatsen för ifrågavarande ändamål, har den ej ansett sig böra förorda annan plats för statyn.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 januari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Trämodellen med ”provryttaren” i skala 1:1 flyttades runt på Kungsportsplatsen för att hitta en passande plats för Karl IX:s ryttarstaty. I bakgrunden syns brobygget av Kungsportsbron.