”Målet angående förre betjenten Björkman.

Konungens Befallingahafvande i Länet hade uti skrifvelse den 1 dennes, med anmodan att behandla Björkman, öfverlemnat Grums Häradsrätts utslag den 12 sistlidne Januari, innefattande, att Björkman för stölder begångne, dels hos Possessionaten C. Löfvenhjelm på Malma, af klädespersedlar till ett värde af 30 Rdr 40 sk., dels vid 2:ne serskilda tillfällen hos Brukspatronen J.W. Weinberg på Aspberg, hvarvid tillgripits varor till värde af 2 Rdr 40 sk., samt dels hos Bruksdisponenten Albert Helin på Edsvalla genom inbrott af silfverpjecer till ett värde af 116 Rdr 37 sk. 4 rst., och andra persedlar till värde af 24 sk., eller tillhopa 150 Rdr 45 sk. 4 rst. Bco, af Härads-Rätten förklarats skyldig till straff för 1 resan stöld med inbrott, men att då Björkman vore angifven för brott inom annan Domstols Domvärjo, det kommer att bero på den Domstol der Björkman sist blefve åtalad, att straffet derföre i ett sammanhang bestämma; hvarföre han för vidare ransakning skulle afsändas till Poliskammaren i Götheborg, som egde att Björkman inför vederbörlid Domstol låta inställa.

Då Björkman i anledning häraf inställdes hos Poliskammaren gårdagen, tilltalade Kommissarie Göthe honom för det han dels af Byggmästere C. Hammarlund från Klippans Pappersbruk i Skåne, i slutet af Maj 1853, af denne emottagit 90 Rdr Rgs samt ett autkions och pouppteckningsprotokoll för att tillställa Smedsgesällen N. Holmqvist hos Smeden Hellman i Götheborg, men hvarken öfverlemnat det ena eller det andra till Holmqvist; och dels för begången inbrottsstöld sistliden sommar å Öfverås af åtskilliga bordsilfver, hvilket efter gifven anvisning af Bjrökman, funnits nedgräft i Slottsskogen och utgjort 246 och ett halft lod.

Björkman erkände hvad mot honom åtalades och uppgaf, i fråga om på hvad sätt inbrottsstölden skett, att han natten till den 21 juni sistlidit år, kl. mellan 12-1, begifvit sig till egendomen Öfverås, der han vid inkörsporten öfvergått staketet. Framkommen till Boningshuset, hade Bjrökman genom ett fönster i undra våningen, inpractiserat sig i ett intill matsalen stötande rum, derifrån begifvit sig till köket, der han med några tändstickor, förskaffat sig eld och förtärt litet på stället påträffad mjölk m.m. Härefter gick han tillbaka till det rum hvaruti han först inkommit samt derifrån till matsalen, hvarest han uti en der stående olåst skänk utdragit lådan, funnit silfret och bemäktigat sig detsamma. Med silfret inknutit i en från köket tagen handduk, begaf Björkman sig, samma väg han inkommit, till Bö park, hvarest han tillbragte hela påföljande dagen men på natten fortsatte kosan till Slottsskogen samt nedgräfde det stulna. Beträffande de af honom emottagne penningar och documenter, sade Björkman sig hafva förskingrat de förra men qvarlemnat de sednare hos Direktören för Cellfängelset i Carlstad.

Af förhöret upplystes äfven att Björkman, efter stöldens begående begifvit sig till Wermland derifrån sedemera till andra ställen, men slutligen åter kommit till Wermland och der fortfarande vistats.

Målet förvisades för vidare ransakning till Säfvedahls Härads-Rätt och Björkman återfördes till häktet.” (Ur: Götheborgsbladet 5 februari 1856)

Vid ”f” på kartan lång Länshäktet dit Björkman fördes.

Kartan i sidhuvudet och ovan är hämtad från Göteborgs stadsbyggnadskontor och visar 1855 Göteborg med omgivningar