”Upprop för bildande af en fullständig samskola härstädes kommer i dagarne att utfärdas. Af uppropet inhemtas om den föreslagna nya skolans organisation följande:

Skolan består af småskolan (3 klasser), mellanskolan (6 klasser), öfverskolan (2 à 3 klasser), gymnasiet (4 klasser), det sistnämn-da parallellt med öfverskolan och sista klassen i mellanskolan.

Småskolan och mellanskolans fem klasser bilda alltså en bottenskola, som är gemensam å ena sidan för mellanskolans afslutningsklass och öfverskolan, å andra sidan för gymnasiet.

I mellanskolans afslutningsklass beredas de som det önska till den afslutningsexamen, som helt säkert kommer att införas i motsvarande klass (6: 1) af de allmänna läroverken. I öfverskolan fortsätta lärjungarne de studier, som särskildt intressera dem, utan att någon viss examen är målet för studierna. Läsämnena äro här liksom i mellanskolan valfria, hvarigenom det blir möjligt att bar taga all nödig hänsyn till de olika bildningsbehof gossar och flickor hafva.

Gymnasiet förbereder till studentexamen. Det står öppet för de gossar och flickor, som önska aflägga denna examen. Men det må betonas, att genom skolans delning efter femte klassen i mellanskolan den faran helt och hållet undanrödjes, att flickorna skulle tvingas att läsa ämnen och kurser, som ej passa flertalet af dem.

Skolan skall till hösten börja med småskolans 3 klasser och 2 á 3 klasser af mellanskolan. Ett år därefter skall första gymnasialklassen bildas. Efter 4 á 5 år skall då läroverket vara fullständigt och ha förvärfvat dimissionsrätt, så att de lärjungar, som till hösten intagas i läroverket, skola kunna aflägga studentexamen vid detsamma. Meningen är nemligen att ett dylikt läroverk för högre allmänbildning, tillgängligt för gossar och flickor, skulle träda i verksamhet redan vid nästa hösttermins början.

Terminsafgifterna skola blifva ungefär desamma vid stadens högre flickskolor. Då dessa afgifter i jemförelse med de obetydliga afgifterna i statens läroverk komma att synas mången betungande, så är det viktigt att skolan genom understöd sättes i stånd att betydligt reducera afgifterna för gossar, som däraf visa sig förtjenta. Man har tänkt sig, att sådan nedsättning borde beviljas åt ungefär halfva antalet gossar i hvar afdelning.

För att möjliggöra dessa nedsättningar under de närmaste åren och till bestridande af organisationskostnaderna har man beräknat att en summa af 50,000 kr. erfordras. Undertecknarne af. uppropet inbjuda intresserade personer att för detta ändamål teckna årliga bidrag för de närmaste fem åren.

Uppropet har undertecknats af handlandena Edvard Berg, Johan Ekman, Fredrik Heyman, Erik Mellgren, professorerna Gustaf Celershiöld, Johannes Paulsson Joh. Vising, doktorerna Manne Berggren, Hugo Köster, P. Silfverskjöld, redaktör Henrik Hedlund, 8tadsnotarien Hugo Segerdahl, bankdirektör Johan Lilliehöök, lektor P. G. Laurin, adjunkterna F. G. Ljungqvist och J. V. Åkermark samt fruarne Asta Bolander, f. Graan, Gerda Ekman, f. Godecke, Stina Frisell, f. Wsern Lizzie Gibson, f. VVærn, Mia Hedlund, f. Hedlund, Hedda f. Key, Rasmussen, f. Key, Mary Leftler, f. Wærn, Charlotte Mannheimer, f. Abrahamson, Magda Mellgren, f. Ambrosius.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 februari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bilden visar grannfastigheten till den första byggnaden där Högre Samskolan hade sina lokaler. Någon bild på huset där skolan låg har dessvärre inte kunnat påträffas.