”Skridskotäflingarna och uppvisningarna i konståkning å Idrottsplatsen i morgon kl. 1 e.m. komma nog att räkna tusentals åskådare. Ensam hr Salchow är värd ett besök; till hans uppvisningar i London, Berlin och Wien hafva många tusentals personer strömmat från äfven aflägsna orter.

En telegrafiisk anmälan från Helsingfors af hr Johansson har ytterligare tillkommit till de förut omnämnda.

Skidläflingen har äfven fått långt flere deltagare än man kunnat vänta, då ej mindre än 23 anmälningar inkommit. Starten sker från Delsjön med några minuters uppehåll mellan hvar och en af de täflande. Vägen går öfver skog och mark till Idrottsplatsen, hvars velocipedbana löpes rundt en gång. Bland de täflande märkas såväl norrmän som en del uppsvenskar.

I såväl denna täflan som skridskotäflingen hafva värderika vandringspris blifvit utsatta.

Som man finner bjudes här på ett efter våra förhållanden mycket ovanligt vinterprogram, och bör ingen försumma att genom sitt besök å Idrottsplatsen gifva våra friska nordiska vinteridrotter sitt understöd. Alltså till Idrottsplatsen i morgon!

Vi äro ombedda att påpeka, att i den händelse snöfall skulle inträffa under natten åtgärder äro vidtagna så att banan kan vara klar vid tiden för täflingen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 februari 1901)

Några år senare fångades hr Salchow på film:

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Wikimedia Commons. Swedish skater Ulrich Salchow at en:1908 Summer Olympics in London 1908.

Illustration at page 288 of ‘The Fourth Olympiad 1908 London Official Report published by The British Olympic Association in 1909. The British Olympic Association