”Kälkåkning å gatorna har börjat bli alltmer modärn här i staden. I backarne rutschas det värre midt under den öfriga trafiken, och polisen står så godt som maktlös gentemot denna sport. Visserligen kan ju den patrullerande konstapeln taga kälken ifrån pojkarne. men detta medel kan sällan tillgripas, då de små syndarne i nittionio fall af hundra veta att laga sig undan, så snart ordningens upprätthållare kommer i sikte.

Saken kan dock ha sina faror, hvilket de unge ej betänka, äfven för dem själfva.

I söndags höll t. ex. en flicka på att bli öfverkörd af en droska i Viktoriabacken. Det hotande tillbudet aflopp nu dess bättre lyckligt för den gången, i det hon blef oskadd, men saken må innebära en varning. Föräldrar böra tillhålla sina barn att idka sina vinternöjen på de af staden upplåtna kälkbackarne, som verkligen äro betydligt mera lämpade för åkning än lifligt trafikerade gator.” (Ur: Göteborgs-Posten 5 mars 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild Viktoriagatan, norrut, en snöig vinterdag. I fonden Magasinsgata. 1910-talet.