Backlöpning på skidor. Göteborgs idrottsförbund har genom sin afdelning “L. S.“ med gårdagen skurit en ny runa i häfden öfver dess värksamhet, i det att att den då för första gången anordnat en back löpning öfver stup.

Täflingen ägde rum öster om Gibraltar och följdes med lifligt intresse af öfver ett tusental personer, som tagit plats på höjderna omkring backen eller längs själfva banan.

Föret var på grund af tövädret ej vidare godt, så att löparne hade svårt att få den behöfliga farten för sprången. Rätt vackra hopp gjordes dock, särskildt af några bland de deltagande norrmännen, hvilkas antal var störst. Inalles täflade 10 personer.

Pointstäflan, med hvilken täflingarne kl. 1 togo sin början, erbjöd mycket af intresse synnerligen genom de ståtliga hopp och den vackra kroppsföring, man här kunde få se förenade. Särskildt utmärkte sig hr Einar Moe för den säkerhet och lätthet, hvarmed hoppen gjordes, och hr J. Osterman för stilfull hållning.

Efter själfva täflingen förekommo ett par uppvisningsnummer, som väckte ljudligt bifall, såsom samtidig åkning öfver stupet af trenne löpare hand i hand o. s. v. Hr Moe visade sin skicklighet i balanseringskonsten genom att ett par gånger taga språnget på en skida.” (Ur: Göteborgs-Posten 4 mars 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Jerneryd, Roland, Hur idrotten kom till stan: Göteborgs idrottshistoria 1800-1950, Göteborgs hembygdsförb., Göteborg, 1981, bilden är ursprungligen ur LS arkiv. Bilden visar den första tävlingen i backhoppning i Göteborg på egendomen Gibraltar i Landalabergen. Segerhoppet mätte 8 meter.