”Stora teatern. Om “Hofgunst’s“ upptagande kunde väcka ironiska känslor till lifs hos en konstförstående publik, torde dessa känslor i än högre grad alstras af det kolportageromanliknande skådespel ”De öfvergifna“, som v.d. Osten i går djärfdes bjuda Göteborgs teaterintresserade allmänhet. Detta sensationsstycke har emellertid för gamla anor i Sverige för att man icke skulle känna det allt för väl par renommé. Gårdagens fåtaliga publik gaf ock härom vittnesbörd tillräckligt. De strida tårarne från radpubliken vid de mera rörande scenerna vittnade ju dock i sin stad om att det ej här saknas villiga och deltagande åskådare till all den ädelhet, skurkaktighet och gemenhet som upprullas i de åtta tablåer, skådespelet uppdelats i. Och, som en skämtare yttrade sig, “när pjäsen försiggår i Paris, hvarför skall den ej kunna gå för sig i Göteborg?“ Qui vivra, verra!

R.M.

 

I afton gifves ‘De öfvergifna“ för näst sista och i morgon, lördag, för sista gången.

Folkteatern ger i afton för sista gången G.v. Numers’ lustspel ”Bortom Kuopio“.

I morgon, lördag, ges August Blanches lustspel ‘Hittebarnet“ samt “Sabinskornas bortröfvande“.

Om måndag har fru Wahlgren recett, då åter ”Den förgyllda lergöken“ upptages, hvarjämte en lustig bagatell af det kända märket “X.”, benämnd “Hur man klarar hyskan” kommer att för första gången ges inför en större allmänhet.

Fru Wahlgrens goda lynne och ärliga uppsåt har ju förskaffat henne en ständigt växande vänkrets bland Göteborgspubliken. Tvifvelsutan kommer därför nog hennes recett om måndag att blifva fulltaligt besökt.

Tid den åttiosjätte folkkonserten, som

gafs i går afton, höll kompositören Gösta Geijer ett musikhistoriskt föredrag om Jacob Axel Josephsons lif och värksamhet.

Föredraget illustrerades genom ett antal af Josephsons sånger, utförda dels af fru Signe Geijer, dels af Chalmers allmänna sångförening under anförande af hr Gottfrid Gisslow. Den utförde bl. a. en kör ur jubelfestkantaten vid Upsala universitet 1877,

Samtliga medvärkande hälsades med lifligt bifall af det talrika auditoriet.

Fröken Ellen Bocks konsert kommer, såsom inhämtas af annons i dagens n:r, att gifvas torsdagen den 14 d:s i stället för tisdagen d. 12.

En norsk folkviseafton gifves tisdagen den 19 d:s å Handelsinstitutets sal af hr Thorvald Lammers och fru Mally Lammers från Kristiania. Vi återkomma till närmare anmälan af denna säkerligen högst intressanta musikstund.

Musikaliska akademien. Vid Musikaliska akademiens sammanträde i går utsågs till vikarierande direktör akademiens sekreterare, fil d:r V. Svedbom.” (Ur: Göteborgs-Posten 8 mars 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Int. av Folkteatern 9 Okt 1913.