”Ett konsortium i Göteborg har inköpt ej mindre än 16,000 aktier i stora Bergslagsbanan från aktieägare utom Göteborg, hvarigenom röstöfvervikten åter kommit till Göteborg. Köpet, som förmedlats genom Göteborgs Enskilda bank, slöts i går förmiddag.

Att Bergslagsbanan, som är en göteborgarnes skapelse, som en gång var deras stolthet, men snart vardt deras sorgebarn, skulle råka i främmande händer, när den i tidens fullbordan likt en fågel Fenix åter reste sig ur askan, det har grämt hvarje god göteborgare. Och det så mycket mer som den stora banan och hennes förvaltning på senare tiden såväl i prässen som man och man emellan, med fog eller icke, varit föremål för en del anmärkningar och prat, som icke varit ägnade att höja aktierna i den stora allmänhetens ögon.

Nu torde det emellertid blifva ett slut på detta för vårt samhälle föga smickrande tal, ty med de nya 16,000 aktierna till de 16,000, som Göteborgs stad äger plus de aktier, som finnas på enskilda händer, så kommer aktiemajoriteten att ånyo ligga här i Göteborg. Det är ju påtagligt att det, synnerligast i en så ”spekulativ“ tid som denna, är af vikt att en järnväg, som representerar ett så betydande rent Göteborgsintresse, också dirigeras från Göteborg med dess välförstådda och framtida väl till ögonmärke.

Detta kan nu ske och vi hoppas att det äfven skall ske. Ty det glädjande och för vårt samhälle hedrande i denna stora transaktion ligger just däri att den, efter hvad vi från tillförlitligt håll erfarit, gjorts, icke för att förtjäna pänningar, utan för att gagna staden och värna om dess ära. Det lär häller icke vara uteslutet att de lokalpatriotiska aktieköparne kunna få sätta till pängar på affären. Hvad som nu lyckats har för öfrigt af andra redan förut utan framgång försökts.

Bland stora problem, som här vänta sin lösning, är ju det om en modärn och tidsenlig centralbangård. Detta problem, som står i nära för att icke säga oupplösllg förening med Bergslagsbanan, som äfven hittills utgjort dess svåraste hinder, torde nu genom Bergslagsbanans öfvergång i Göteborgshänder tagit ett stort steg mot sin lösning.” (Ur: Göteborgs-Posten 9 mars 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy över Bergslagarnes järnvägsstation mot öster med stationshus och spårområde.