Stora teatern. I går började det Deurellska sällskapet under ganska gynsamma auspicier en kort sejour å vår Stora teater. Den lilla truppen synes vara godt samspelt, och den vårdade regien liksom tonen öfver dess hela framträdande tydde på, att den konstnärliga ledningen tager sin uppgift på allvar och förmått ingjuta samma allvar hos truppens medlemmar. Man fick det intrycket, att alla ärligt bemöda sig att samarbeta mot ett gemensamt ej alltför lågt satt mål, som står i rimlig motsvarighet till sällskapets resurser.

Den pjäs, hvarmed sällskapet här introducerade sig, var Geijerstams fyndigt hopkomna, på sina ställen ganska muntra lustspel »Andras affärer», som förut — visst för 6 à 7 år sedan — gifvits här, då den kvinliga hufvudrollen uppbars af samma skådespelerska som nu, nämligen fru direktrisen själf. Med mycken talang och fin pointering gaf fru Eliason-Deurell en särdeles liffull och roande framställning af den unga inackorderade frun, som så välvilligt åtager sig »andras affärer».

De öfriga, mindre framträdande kvinnliga rollerna utfördes, i stort sett, tillfredsställande.

Den unge blaserade »flabben», den inskränkte notarien i de många värken, gafs ej oäfvet af hr Alflan, som lyckades afvinna den tacksamma uppgiften åtskilliga lustiga drag. Figuren är af författaren tydligen tänkt som fars figur, och det ar säkerligen ej aktörens fel, om denne tre akter igenom förlöjligade Adonis ej synes åskådaren vara ett vidare värdigt föremål för den unga flickans varma känslor.

I de båda andra manliga rollerna sekunderade hrr Deurell och Holm med säkert spel.

J.A.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 20 mars 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Enligt fotografens noteringar: ”Teatern, Stora.” Plats: Göteborg Datum: 6 Maj 1895 Tid: Kl 11 f. m.