”Från Bollebygd skrifves till Handelstidningen: Emedan å Göteborg—Boråsbanan söndagsbiljetter till nedsatt pris blifvit införda endast vid banans ändstationer, hvilka ligga på minst 50 kilometers afstånd från någondera ändpunkten, men ej vid de öfriga, ingingo åtskilliga medlemmar från Bollebygds och Björketorps socknar sistlidet år till järnvägens styrelse med en petition, att s. k. söndags biljetter måtte anordnas vid samtlige stationer å linien.

Petitionärema motiverade denna sin begäran bl. a. med, att för trafikanterna likställighet borde vara rådande; att likasom städernas befolkning under sommaren trår efter landet, äger hos landtbefolkningen ett motsatt förhållande rum; att genom en stark ökning i persontrafiken järnvägen ingalunda komme att förlora genom anordningen; att hvad tjänstepersonalen och arbetarebefolkningen såväl i städerna som på landsbygden beträffar, söndagen är den enda dagen i veckan som för dem är disponibel o. s. v.

Styrelsen lämnade emellertid petitionen utan afseende, af hvad skäl känner ej den som skrifver detta.

Frågan har emellertid nu ånyo dykt upp igen förnämligast på grund däraf, att en styrelseledamot, som ej haft kännedom om fjolårets petition, lofvat understödja den samt söka föra den fram till en lycklig lösning.

Björketorps kommun har därför behandlat frågan å kommunalstämma, hvilket äfven kommer att ske inom Bollebygd.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 21 mars 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Hultafors järnvägsstation.