”Spårvägsstyrelsen hemställer, att stadsfullmäktige ville, med ändring af sitt den 22 Nov. 1900 fattade beslut om de elektriska spårvägsliniernas sträckning, besluta, att linien Allmänna vägen—Östra begrafningsplatsen skall från Rosenlundsbron förläggas öfver Hvitfeldtsplatsen genom Södra Larmgatan till Vestra Hamngatan (i st f. från Rosenlundsbron genom Sahlgrensgatan till V. Hamngatan), samt att ringlinien drages från Victoriabron genom Magasins- och Södra Larmgatorna till Vestra Hamngatan (i st f. från Victoriabron genom Sahlgrensgatan till Vestra Hamngatan).

Vidare hemställer styrelsen, att fullmäktige måtte besluta, att broarna öfver Vestra Hamnkanalen och Södra Hamngatan utvidgas i enlighet med vidfogad ritning.

De föreslagna ändringarna, som skulle vara utförda före utgången af Maj 1902. skulle medföra en ökning i skenläggningen af endast 85 meter till en kostnad af omkring 10,000 kr., under det att årliga driftkostnaden härigenom skulle minskas med omkring 1,500 kronor.

Styrelsen anför vidare, att ändringen komme att medföra gagn i trafikhänseende. Angående trafiken till Grönsakstorget anser styrelsen att genom förflyttningen från Sahlgrensgatan densamma icke kommer att minskas, alldenstund afståndet till nämda torg från hörnet af Södra Larmgatan och Vestra Hamngatan (den nya vägen) blefvo endast omkring 5 meter längre än från hållplatsen å Sahlgrensgatan.

Ärendet har öfverlämnats till drätselkammaren för yttrande.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 22 mars 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Göteborgs Spårvägars Aktiebolag, GS spårvagn 82, som trafikerade ringlinjen i Göteborg.