I ett antal insändare har vi kunnat följa frågan om den planerade Säröbanan. Den 19 mars 1901 presenterade beredningen för järnvägen sitt förslag och styrelsen för Slottsskogsparken hade lämnat sina kritiska synpunkter på förslaget. Men beredningen, som ni kan läsa nedan, ansåg inte ingreppet i parken var speciellt betydande.

”Styrelsen för Slottsskogsparken har i sin skrifvelse till beredningen förklarat sig icke kunna godkänna, att delar af parken blefve på sätt beredningen hos styrelsen ifrågasätt, upplåtna för Säröjärnvägens behof samt motiverat denna förklaring hufvudsakligen därmed: att genom stationens förläggande till hufvudentréen till parken, denna entré skulle förlora i prydlighet och hithörande del af parken mista sin nuvarande karaktär, att lugnet och trefnaden inom parken skulle komma att betänkligt störas af trafiken å järnvägsstationen samt att hvarje tillökning af stationsområdet med nödvändighet komme att föranleda ytterligare inkräktningar af parkområdet.

Det i k. brefvet den 1 Februari 1867 angående Elfsborgs kungsladugårds upplåtelse till staden stadgade förbehåll, hvilket gaf uppslaget till Slottsskogsparkens anläggning, innehåller endast, att ”den till en del af Slottsskogslägenheterna hörande dugliga skog skulle bibehållas, för att till parkanläggning för staden användas” samt innebär alltså icke något som hälst hinder för förvärkligandet af beredningens ifrågavarande förslag. Att detta är prydnads- eller annan synpunkt skulle för parken medföra något afsevärdt men, kan beredningen icke, för sin del, finna vara fallet. Stationsområdet komme enligt beredningens här nedan nämda, modifierade förslag ej närmare hufvudentréen än 42 meter. Det låga, men tvifvelsutan prydliga stationshuset komme ej att störa intrycket af entréen, lika litet som detsamma, sedt inifrån parken, komme att värka ofördelaktigt för parkens utseende, hälst då stationsområdet ju både kan och bör medelst lämpliga inhägnader och planteringar isoleras från parken. Att friden i parken skulle störas nämnvärdt mera, om järnvägen förlades 20 à 30 meter innanför parkens nuvarande gräns, än om den framdroges omedelbart utanför denna gräns, torde val vara föga antagligt. Genom särskilda vilkor i upplåtelseaftalet emellan staden och järnvägen kan staden tillfyllestgörande förebygga olägenheterna af vagnsväxling inom stationsområdet och — åtminstone i mycket väsentlig mån à af rök från lokomotiven vid passerandet af parken. Exempel från utlandet visa äfven, huru man där flerestädes för ekonomiska företag tagit i anspråk delar af minst lika prydliga områden som vår Slottsskogspark.
Härtill kommer att beredningen, genom att frångå förslaget om spårvägsförbindelse emellan järnvägen och spårvägarne ej blott kunnat undvika den i viss mån störande spåranordningen i Linnéplatsen utan äfven minska stationsområdet med omkring en femtedel af dess först föreslagna areal, genom hvilka åtgärder, enligt beredningens förmenande, de af styrelsen för Slottsskogsparken framhållna betänkligheterna torde få anses i väsentlig mån förebyggda. Personstationens sålunda minskade areal t sammanlagd med arealen af de öfriga för järnvägen erforderliga delar af parken, skulle , efter af drag af arealen af det område, hvarmed parken komme att enligt förslaget, ökas, utgöra 6,430 kvadratmeter eller endast vid pass 1/193 parkens till 124,1 hektar uppgående hela areal; således en ren obetydlighet af sistnämnda ytområde och dessutom tagande i anspråk jämförelsevis mindre besökta delar af parken, Utöfver den för järnvägen sålunda erforderliga minskning af parkområdet, skulle på sätt nedan angifves, mindre delar af parken tagas i anspråk för utläggning af öppen plats och gatureglering, med tillsammans 1,640 kvadratmeter i parkens utkanter.
På nu anförda skäl och då de olägenheter för parken, som af förslagets bifallande kunna föranledas, i hvarje fall obestridligt torde mer än uppvägas af förslagets förmåner i andra hänseenden, anser sig beredningen enhälligt böra vidhålla detsamma ,med ofvan angifna inskränkning i stationsområdets ytinnehåll.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 19 mars 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborg – Särö Järnväg, GSJ B 3.