Slottsskogen var populär bland Göteborgarna långt innan den blev en anlagd park. Idag tar vi hjälp av Maximilian Axelson för att få en skildring av Slottsskogen 1864.

”Få trakter i Göteborgs närhet ha ett så lockande behag som Slottsskogen. Från Albostaden manar den oss till sig och vi göra gerna en liten promenad ditåt, för att svalka oss i skuggan af de lummiga träden. För hugade spekulanter är den vackra Malmgården nu å frende, och här vore för en företagsam man en den ypperligaste plats för en tivolianläggning. Naturen har här redan gifvit så mycket, att konsten ej skulle behöfva mycket anstränga sig, för att åstadkomma en den mest förtjusande park. Ser ni till venster  om vägen, ungefär midt emot stora Malmgården, hvilken täck dalgång der utbreder sig mellan löfskogen. Helt nära den branta sluttningen, som är så vackert prydd med unga ekar, är grunden lagd till en ny villa som bokhandlaren Arwidsson här ämnar uppföra. En större trädgårdsanläggning skall sluta sig derintill, och när detta blir färdigt har Slottsskogen i det s. k. Carlsro fått en ny försköning, som skall göra den ännu mera inbjudande än förut.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 19 juli 1864)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Egendomen Stora Malmgården uppgick sedermera i Slottsskogsparken.