”Vid Hortikulturens vänners sammanträde i lördags förekom bl.a. diskussion om plantering å allmänna platser. Frågan inleddes af ordföranden direktör A.J. Rydström med en liten historik öfver dylika planteringars tillkomst, därvid tal. Berörde förhållandena i Stockholm och särskildt här i Göteborg.

Planteringarne hade här i början så godt som uteslutande tagit formen af alléer, af hvilka Gamla Alléen anlades år 1782 och Nya år 1824. Senare hade vi fått Slottsskogen och på sistone äfven Vasaparken. Dock ville det synas, som om småplatserna ej tillräckligt tillvaratoges. Häri kunde en omgestaltning vara af nöden.

Särskildt ville tal. Fästa uppmärksamheten på Gustaf Adolfs torg, som mycket väl kunde lämpa sig för anläggande af en plantering. Platsens bredd vore omkring 58 steg och längden ungefär 98. Någon fara för att den skulle nedtrampas den 6 november borde ej föreligga, då de ömtåligare växterna då redan torde vara borttagna. För öfrigt ägde staden så stora plantskolor, att en liten renovation hvarje vår skulle kunna sek utan svårighet.

Under diskussionen yttrades att den lifliga trafiken lade ett hinder i vägen på vissa områden af torget. Såsom en lämplig anordning tänkte sig flera en rad lindar utefter rådhuset och börsen samt en rad akasior utefter de bägge kanalerna. Dessutom skulle en grupp krukväxter och palmer kunna placeras kring statyn i den fyrkant, som nu begränsas af kedjorna. Trafikbanorna skulle i så fall komma att genomskära planteringarne dels kvadratformigt utefter de fyra begränsande gatorna, dels diagonalt från rådhushörnet till börshörnet samt från Torggatan till Mühlenbockska huset.

En dylik anordning ansågs ur både sanitär och estetisk synpunkt skola bli tilltalande och genast ge den från järnvägsstationerna ankommande främlingen ett bättre intryck af staden än hvad nu är förhållandet.

Diskussionen fick utgöra svar på frågan. I densamma deltog hrr Rydström, Hallberg, Rosengren, Kärrberg, Petersen och Ramberg.” (Ur: Göteborgs-Posten 1901-04-06)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gustav Adolfs torg, blick från Rådhussidan år 1900.