”Cassanova Nemeti gifva hvarje afton kl. half 8 i gamla Manégen en föreställning:

i 3:ne Afdelningar, hvaruti de mest öfverraskande prof på menniskans herravälde öfver djuren ådagaläggas.

Druen utgöras af 1 stort fullvuxet lejon, det vackraste exemplar som här någonsin blifvit förevisadt, 3 yngre Lejon, 1 Leopard och 5 Siberiska Vargar.

Då vi haft förmånen att öfverallt der vi hittills uppträdt kunnat fägna oss af talrika besök och lifligt bifall, drista vi oss att äfven innesluta oss i Göteborg Samhälles bevågenhet.

Cassanova Nemeti”. (Annons i Göteborgs-Posten 6 oktober 1866)

Bilden i sidhuvudet och nedan är hämtat ur annonsen den 6 oktober i Göteborgs-Posten.