”Många sommargäster. — Kommunikationerna — Nya bryggor.

På grund af såväl den långvariga vintern som de dåliga tiderna, hvilka ja ännu ej i märkbarare mån synas vilja ge med sig, befarade nog de, som på ett eller annat sätt äro intresserade i saken, att göteborgarna denna gång skulle dels afstå från sin välbehöfliga sommarrekreation på land- eller sjösidan, dels länge nog dröja att besluta sig. Nu i dagarne har det dock dess bättre börjat visa sig, att åtminstone hvad Göteborgs skärgård vidkommer ingen minskning i frekvensen torde inträda i år, snarare motsatsen. Efter ångbåtsturerna annandag påsk har man kunnat i detta afseende bilda sig en bestämdare åsikt, och vi meddela här nedan hvad vi tro oss veta om

uthyrningarna

å de olika platserna, på grund af det antal passagerare som i måndags medföljde båtarne äfvensom med ledning af andra omständigheter.

På linierna Långedrag—Södra skärgården, Arendal—Långedrag och Billdal—Kivik— Skörvalla färdades nämnde dag en mängd resande; särskildt var å den sistnämda linien antalet förhållandevis större än någonsin. Norra skärgården fick äfven mottaga rätt många besök, hvaremot båten till Fiskbäck—Önnered—Hammar (Näset)—Brottkärr endast medhade ett fåtal passagerare. Beträffande stationerna å denna linie — äfvensom Långedrag — är dock att märka, att många sammanträffanden och uppgörelser försiggå landvägen, hvarigenom det blir svårare att beräkna uthyrningarnas omfång. Efter hvad vi hört lära emellertid redan talrika sommargäster ha bestämt sig för platser å Brottkärrslinien.

Resultatet af öfverenskommelserna till dato torde kunna sammanfattas sålunda:

Öfver hufvud taget äro uthyrningarna å platser åt sjösidan väl så talrika som vid samma tid de förra åren och se ut att nå en ännu högre siffra än förr. Hvad särskildt Styrsö Hafsbad (’‘Bratten“) och Köpstadsö beträffar, lära endast få lägenheter ännu stå att erhålla. Det samma kan antagas gälla om Långedrag, troligen äfven om stationerna på Skörvalla-linien. På andra ställen är tillgången ännu god, men man bör ej dröja för länge med att se sig om. I Norra skärgården besöktes särskildt Björkö och Hjuvik i måndags rätt mycket.

Angående

Kommunikationerna sjöledes,

hvilka med afseende på valet af sommarställe spela en viktig, i många fall bestämmande roll, har man goda grunder att antaga, att de denna sommar bli ordnade i hufvudsaklig öfverensstämmelse med förra årets turlista. Göras några ändringar, bli de efter all sannolikhet helt obetydliga och endast till det bättre.

Nya ångbåtsbryggor

Göteborgs nya ångslupsaktiebolag har i och för upprätthållandet af trafiken på de olika linierna under de senare åren följt den utan tvifvel riktiga principen att så vidt möjligt skapa sig egna bryggor med tillhörande landningsområde. Det i synnerhet i Norra skärgården förut vanliga samarbetet med öboarne om bryggorna hade stundom olägenheter med sig och har nu nästan alldeles öfvergifvits. I Södra skärgården är bolaget sedan flere år i besittning af en god byggnadsplats vid , Styrsö hafsbad, något bortom den hittills begagnade, Styrsö badhusbolag tillhöriga tilläggsplatsen, men hur på grund af förhållandena hittills ej behöft använda den. vid Köpstadsö anlades och trafikerades som bekant redan förra året en ny brygga, bekvämare och med bättre läge än den gamla, I år är det i Norra skärgården som förändringar i berörda hänsende gjorts och göras, nämligen vid de fyra stationerna Hjuvik, Kalfsund, Öckerö och Björkö.

Bryggan vid Hjuvik uppfördes förra året, men muddringsarbeten utanför jämte anläggning af ny väg uppe i land återstodo, hvarför den gamla bryggan fortfarande trafikerades; men i år sker förflyttningen, som, då den nya tilläggsplatsen ligger något längre utåt stora farleden och erbjuder bättre svängrum vid utbackningen, kommer att förkorta ångbåtsturen med ett par minuter.

Vid Kalfsund är plats för ny brygga inköpt, belägen strax hitom den gamla bryggan, och kommer att tagas i anspråk så snart den nya bryggan hinner bli färdig, På turens längd invärkar förändringen här ej märkbart, men för lossningen af bagage blir den af stor fördel, då den gamla bryggan är skäligen obekväm.

Öckerö nya brygga har begagnats för ångbåtstrafiken ända sedan slutet af oktober 1900, då den blef färdig och den gamla vid båthamnen — välbekant för alla som voro med på “ångbåtskrigets“ tid 1893—95— refs. Den nya ligger på ett från aktiebolaget Nitria inköpt område utmed norra stranden af Björnhufvudet, och en nyanlagd väg leder från densamma längs bärget till den s. k. ”Halsen“, näset mellan Björnhufvudet och själfva Öckerö, där den utmynnar på “Svarta vägen” som äldre sommargäster likaledes känna till. Genom dess läge är ångbåten nu befriad från risken att vid utbackningen råka i kollision med å ena sidan stenarna i det grunda vattnet eller å andra sidan de allt talrikare fiskebåtarne. Tillika har Öckerö genom förändringen kommit några minuters ångbåtsväg närmare både Björkö och Kalfsund. Det skulle därför vara lätt att låta ingående båten från Björkö kl. 5,30 e. m. hvardagar och kl. 8 f. m. söndagar anlöpa äfven Öckerö, hvarigenom en stor fördel bereddes i synnerhet denna ö men äfven de andra platserna.

Björkö får nu också en ny brygga, som motsvarar tidens fordringar på rymlighet och godt läge. Alla arbeten för densamma uppe på land hunno i all stillhet göras färdiga innan den starka kölden kom. Endast brygghufvudet återstår att utlägga, något som går jämförelsevis fort och lätt. Platsen är vald ett litet stycke utanför den gamla bryggan, med enahanda fördelar i afseende på vägförkortning och utbackning som vid Hjuvik. Rätt betydliga sprängningar ha måst göras, men också har man fått en plan, där bortåt ett tiotal af de på öarna vanliga fordonen — tvåhjuliga kärror — bör kunna hålla samtidigt. Därifrån leder en utmärkt god, 5 meter bred väg fram till den gamla restaurantbyggnaden, där den förenar sig med vägen från gamla bryggan. Strax ofvanför den nya bryggan kommer en ny restaurantbyggnad att uppföras; arbetena äro nyss påbörjade och beräknas bli färdiga i början af sommaren.

I norr som i söder tyckas sålunda alla tecken båda en god skärgårdssäsong” (Ur: Göteborgs-Posten 13 april 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Styrsö havsbad 1901.