Kategori: Kommunikation

Den stundande skärgårdssäsongen

”Många sommargäster. — Kommunikationerna — Nya bryggor. På grund af såväl den långvariga vintern som de dåliga tiderna, hvilka ja ännu ej i märkbarare mån synas vilja ge med sig, befarade nog de, som på ett eller annat sätt äro intresserade i saken, att göteborgarna denna gång skulle […]

En höflig fråga

”Till Red. af Göteborgs Aftonblad. För någon tid sedan stod i tidningen att läsa en insändare, hvilken uttryckte en önskan att när en avis om anländt gods utsändes från järnvägsexpeditionema denna borde gratis tillställas godsemottagaren, möjligen genom posten. Då reformer vid våra järnvägar just icke gå synnerligen raskt, […]

Nyårsvädret och Nyårshelsningarna

”Nyåret ingick lika ruskigt som det gamla hade slutat. Och under hela den första dagen af detta allra nyaste år förblef det grått och dystert som skulle vi aldrig mer få se en klar dag. Men redan den andre hade bladet vändt sig. Solen strålade och det var […]

Ny annordning för inlemnande af telegram

”Telegrafstyrelsen har låtit vid härvarande filialtelegrafstationer vidtaga en ny anordning för tillgodoseende af allmänhetens beqvämlighet vid inlemnande af telegram. Utanpå det hus, där filialtelegrafstationen år belägen, har nemligen uppsatts en telegramlåda, som dels genom sin mindre storlek och form, dels genom sin gula färg skiljer sig från de […]

Särös poststation öppnar

”Särö poststation kommer för året att träda i verksamhet den 1 nästa juni. Poststationen, som förestås af fröken Lisa Borén, hålles öppen under badsäson­gen och kommer att utvexla post med Göteborgs postkontor två gånger dagligen utom å sön- och helgdag, då det sker en­dast en gång. Poststationen fungerar […]

Utrönande af befordringens snabbhet

”För utrönande af befordringens snabbhet har te­legrafstyrelsen låtit trycka blanketter för ifyllning af det antal telegram, som vid stationerna blifvit befordrade inom hvar och en af vissa tidsperioder, samt öfversändt desamma till stationsföreståndarne med anmodan att å ifrågavarande blan­kett dag för dag i två månader under innevarande år, […]

Telegrafera dina julhälsningar

”Telegrafera jul- och nyårshelsningarna! Om det beqväma sättet att öfversända sina jul- och nyårs- helsningar pr telegraf erinrar telegrafsty­relsen äfven denna jul. Vanliga och lokal-telegrammer, afsedda att utdelas nyårsdagen, kunna under hela decem­ber månad inlemnas å eller intelefoneras till telegrafanstalterna, för att enligt begäran expedieras först den 1 […]

Brefbäringen inom Majornas första rote

”Vårt kinesiska postväsen belyses på ett lämpligt sätt af följande i dagarne ut­sända P.M Enligt Kongl. Generalpoststyrelsens beslut skall brefbäringen inom Majomas förste rota inskränkas till den del däraf, som är belägen inom staden Göteborgs planlagda område. Detta beslut kommuner att tillämpas från och med den 1 nästkommande […]

Direkt telefonlinie Karlstad — Göteborg

”En direkt telefonlinie Karlstad — Göteborg kommer att öppnas 15 dennes — säkerligen en mycket ange­näm underrättelse för de talrika affärs­män m. fl. härstädes, som snart sagdt dagligen behöfva samtala med den stora handelsstaden, skrifver “Nya Vermlands Tidningen“. Den nya linien, lagd vester om Venern öfver Seffle och […]

Opålitlig brevlåda

”Att lägga sina bref i de å åtskilliga ställen här i staden uthängda breflådorna torde ej vara så alldeles säkert och betryggande, som man nog i allmänhet är böjd för att antaga. En liten obehaglig episod, som inträffade i går afton med breflådan .r 35 på Södra Hamngatan, […]