Nyåret ingick lika ruskigt som det gamla hade slutat. Och under hela den första dagen af detta allra nyaste år förblef det grått och dystert som skulle vi aldrig mer få se en klar dag.

Men redan den andre hade bladet vändt sig. Solen strålade och det var mildt i luften som en vårdag i slutet af april. Också strömmade folk då ut i stora ska­ror och fyllde gator och promenader.

Helgen förflöt för öfrigt stilla och lugnt.

 

Nyårshelsningarna pr post och telegraf ha i år varit mycket talrika.

Vid härvarande telegrafstation expedie­rades under nyårsdagen icke mindre än 4,200 telegram. Julaftonen var emeller­tid ännu mer ansträngande för telegraftjenstemännen, i det att då expedierades omkring 7,000 telegram.

Vid stadens postverk har man haft ett styft arbete med brefvens sortering m. m. Nyårsbrefvens antal beräknas i år hafva varit öfver 25 proc. flere än i fjol.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 januari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gamla telegrafverket år, 1901.