1800-talets Göteborg

En höflig fråga

”Till Red. af Göteborgs Aftonblad.

För någon tid sedan stod i tidningen att läsa en insändare, hvilken uttryckte en önskan att när en avis om anländt gods utsändes från järnvägsexpeditionema denna borde gratis tillställas godsemottagaren, möjligen genom posten. Då reformer vid våra järnvägar just icke gå synnerligen raskt, så lärer nog äfven denna låta vänta på sig en rundlig tid.

Men saken gifver mig anledning att till sta­tens ilgodsexpedition framställa en liten för­frågan, hvarför ett lokalbref, innehållande avis, som bär ett femöresmärke, debiteras med 10 öre? Då man erhåller en avis från Bergslagsbanan åter är portot alltid debiteradt fem öre. Saken är ju i det hela en småsak, men rätt bör vara rätt äfven då det gäller småsaker.

L.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 mars 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bergslagernas Jernväg.