1800-talets Göteborg

Ångfartygsaktiebolaget Göta kanals årsmöte

”Ångfartygsaktiebolaget Göta kanal hade i går ordinarie bolagsstäm­ma å Hotell Rydberg i Stockholm under f. d. byråchefen Uddenbergs ordförande­skap.

Ett af styrelsen framstäldt och af revisorerna tillstyrkt förslag, att 1897 års nettobehållning, 85,175 kr. 26 öre, använ­des sålunda, att kupongen N:o 8 från och med den 1 mars detta kr inlöses med 30 kr. för hvarje aktie eller med ett sammanlagdt belopp af 52,800 kronor, att 30,000 kronor afsättas till en afskrifningsfond samt att återstoden, 2,375 kr. 26 öre, öfverföres till vinst- och förlustkontot, godkändes. Äfvenledes godkändes styrel­sens förslag om försäljning at en af bo­lagets passagerareangare.

Förutvarande hufvudredare äfvensom styrelse och revisorer med suppleanter omvaltes. Styrelsen beviljades full ansvars­frihet.

I följd af utställningen i Stockholm och den förflutna sommarens vackra väderlek har passageraretrafiken med fartygen un­der det gångna seglationsåret varit ofant­ligt liflig. Fartygens turer, som under sommaren betydligt forcerats, hafva likväl gått lyckligt med undantag af mindre missöden, som drabbat ångarne “Astrea” och “Göta Kanal Il.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 mars 1898)

Bilden i sidhuvudet här hämtad från Digitalt museum: Passagerarbåten Astrea i Göta Kanal.