1800-talets Göteborg

Arsenik i tapeterna

”I det för några år sedan nyuppförda, vid Köpmansgatan belägna pastorsbostället för Kristine församling ha kyrkoherdens familj och andra i huset boende en längre tid lidit af illamående, hvilket man slutligen miss­tänkte kunna vara förorsakadt af arsenik­förgiftning. Undersökning visade att den­na förmodan var riktig.

Stadskemisten d:r Alen har undersökt en hel mängd prof (ett 30- eller 40-t.al), tagna från lägenheterna i pastorsbostället. Dessa prof ha tagits dels af kyrkoherden d:r Åkermark, dels af d:r Alen sjelf, som därvid en gång åtföljdes af byggmästare P. 0. Peterson och kamrer Nordenfelt, hvilka af kyrkonämnden utsetts att undersöka det helsofarliga förhållandet och föreslå åtgärder däremot. D:r Alen har funnit arsenik litet hvarstädes i rummen, i tapeter, i målningen, i såväl vatten som oljefärger, i persienner och t. o. m. i sjelfva putsen på väggarna. Det är väl tvifvelaktigt, huruvida arseniken i kalkputsen kan vara egentligen farlig. Stadskemisten lärer icke anse detta; men arsenikhalten i de tagna profven på oljefärgen är nog ganska farlig.

Kyrkonämnden kommer att någon af de närmaste dagarne sammanträda för att fatta beslut om hvilka åtgärder som böra vidtagas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 mars 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Köpmansgatan åt vester, från grinden till Christine kyrkogård. Till venster huset på tomten no 18 i VI roten, Tyggårdsgatan och museum; i fonden hus på Smedjegatan. 1888.