1800-talets Göteborg

Snart dags för Göteborgs Fiskeriförenings årsmöte

”Göteborgs Fiskeriförening har, såsom redan i annons tillkännagifvits, allmänt sammanträde i Grand Hotels festvåning i morgon kl. 7 e. m. Vid sam­manträdet förekommer, efter föredragnin­gen af års- och revisionsberättelserna:

Föredrag af d:r M. Ekenberg: “om fiskens näringsvärde“.

Redogörelse för den nya institutionen: ett fiskerimuseum i Göteborg, af redaktör M. Rubenson.

Diskussion: Hvad bör göras för svenskarnes deltagande i havsfisket? Inledes af hr B. Florén.

Efter förhandlingarna torde ett samqväm komma att anordnas, hvarvid de för aftonen utställda konserverna och dylikt komma att vid supén serveras.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 mars 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fiskhamnen.