1800-talets Göteborg

Opålitlig brevlåda

”Att lägga sina bref i de å åtskilliga ställen här i staden uthängda breflådorna torde ej vara så alldeles säkert och betryggande, som man nog i allmänhet är böjd för att antaga. En liten obehaglig episod, som inträffade i går afton med breflådan .r 35 på Södra Hamngatan, midt för droskstationen, kan tjena som lämplig illustration till vanskligheten af att anförtro sin korrespondens i sådant förvar. Som bekant är vid breflådornas tömning ett i och för sig mycket förtjenstfullt kontrollsystem infördt, som består däri att lådorna numera ej som i forna dagar (då folk voro mer ärliga [?]) öppnas medels nyckel som en vanlig privat tamburbreflåda, utan därigenom att på botten på lådan genom någon mekanism i samma ögonblick som den låsta postsäcken sättes under springer upp, och innehållet tömmes i säcken. Som sagdt det är ju ett utmärkt kontrollsystem, därom är ej frågan. Men om nu såsom skedde med den ofvannämnda, fatala lådan 35 botten tar sig det orådet för att springa upp af sig sjelf och lådans innehåll tömmes på – gatan, hur går det då med kontrollen? Allmänheten torde blifva föga belåten därmed åtminstone.

Och ponera att botten springer upp nattetid i blåsväder, då blir det nog si och så med befordringen af bref till affärsvänner, föräldrar, syskon och käresta.

Det kunde ju vara en olyckshändelse, mekanismen kunde ha kommit i olag, ingenting kan hålla i evighet o. s. v. invänder man. Ja väl, det är sannt, men sådana olyckshändelser få ej inträffa. Det är mer än oförsvarligt och länder till föga heder att det ej utöfvas någon kontroll på den eljes utmärkta kontrollmekanismen, som ju vid ett sådant fall som detta blir af noll och intet värde.

Vi kunna försäkra att stämningen bland dem som samlades i går afton och togo skådespelet af hundratals bref liggande utspridda för fäfot i betraktande var ej den blidaste gent emot k. postverket.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 juli 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Stadsmuseum, Carlotta: Stora Hamnkanalen samt Norra och Södra Hamngatorna.