”Telegrafstyrelsen har låtit vid härvarande filialtelegrafstationer vidtaga en ny anordning för tillgodoseende af allmänhetens beqvämlighet vid inlemnande af telegram. Utanpå det hus, där filialtelegrafstationen år belägen, har nemligen uppsatts en telegramlåda, som dels genom sin mindre storlek och form, dels genom sin gula färg skiljer sig från de för insamlande af postförsändelser anbrakta lådorna.

Telegramlådan är afsedd att bereda all­mänheten tillfälle att äfven under de tider, då stationen är stängd, kunna inlemna sina telegrammer. Därigenom blir man obero­ende af den ofta kännbara olägenheten att passa tiden, då stationen är tillgänglig, och man kan genom den enkla åtgärden att i telegramlådan nedlägga sitt telegram, som naturligtvis måste vara åtföljdt af fullständigt porto, försäkra sig om att få telegrammet befordradt omedelbart efter stationens öppnande. Portobeloppet kan erläggas antingen i kontanta penningar eller i frimärken, och bör, till undvikande af förvexling, helst vara tillika med tele­grammet instucket i ett kuvert; på tele­gramlådans framsida finnes till ytterligare ledning angifvet, huru detta belopp skall beräknas för de telegram, som antagligen oftast komma att i lådan nedläggas, d. v. s. de inländska.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 december 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Telegraf- & Telefonstationen på Västra hamngatan, vykort skickat 1/1 1903.