”Telegrafera jul- och nyårshelsningarna! Om det beqväma sättet att öfversända sina jul- och nyårs- helsningar pr telegraf erinrar telegrafsty­relsen äfven denna jul.

Vanliga och lokal-telegrammer, afsedda att utdelas nyårsdagen, kunna under hela decem­ber månad inlemnas å eller intelefoneras till telegrafanstalterna, för att enligt begäran expedieras först den 1 januari, i öfrigt, jemväl straffande inlemningstidens angivande, be­handlas ett dylikt telegram såsom inlemnadt den 1 januari på morgonen.

Genom att beakta detta underlättar den kor­responderande allmänheten telegrafpersonalens möda vid årsskiftet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 december 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gamla Telegrafverket, f.d. Gymnasiets byggnad, 1902.