”Julmarknadssöndagen i går, sista söndagen före jul. då som vanligt ett stort antal butiker höllos öppna för kommers, utmärktes af stor liflighet pä gatorna, där det riktigt myllrade af folk och vid de större gatuskärningarne ofta till och med artade sig till stockning i tra­fiken, hvilket dock i regeln förekoms af den påpassliga polisen, som var ute både till häst och fots. Skyltningarna i fön­stren voro praktfulla.

Om kommersen i de öppna butikerna var lika liflig som vimlet på gatorna är svårt att säga. I det hela taget är nog denna söndagskommers icke af något större behof påkallad, då nog flertalet kunder äfven under söckendagarne finna någon lägenhet att fylla sina uppköpsbehof.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 december 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Avfotograferad tavla. Folkliv på Gustav Adolfs torg vid juletid. Lavering av C. S. Hallbeck, omkring 1870.