Den 25:e juli berättades här om branden i Göta Hallen som då var under uppförande. Idag återvänder vi till samma plats för en rundvandring i ett ”affärsparadis” i Göteborg.

”Det väckte en ej ringa sensation då brandsignalerna midt på middagen, en dag på eftersommaren i år förkunnade att elden var lös i den nya palatslika byggnadskomplex, som är känd under namnet Götahallen, ty ryktet om hvar brandhärden var till finnandes förkunnade snart den väldiga eld- och rökpelare, som frambröt ur det stora sexvåningshusets zinktak.

Som bekant inskränkte branden sig till att vindsvåningen, där ännu byggnadsar­beten pågingo, blef förstörd liksom det dyrbara zinktaket. Trots de stora vat­tenmassor, som insprutades på vinden blefvo inte rummen i öfversta våningarne skadade, tack vare det golffyllningsämne som användes, nemligen torfströ, som så­lunda visat sig vara ett i bästa mening bepröfvadt medel till golffyllnad, vida öfverträfiande sågspån, som här icke skulle kunnat stå emot vattenförödelsen, som vår raska brandkår nödgades an­ställa för att qväfva de mäktiga eldmas­sorna.

Det väldiga affärspalatset vid stora salotorget blef emellertid snart restaureradt och den lifliga trafik, och det myll­rande lif, som råder i de många olika affärslokalerna ända från kall ar lägenheterna under sjelfva den öppna saluhallen upp till öfversta våningarna, har nu fort­gått utan störande afbrott.

Från sjelfva hörnet leda dörrar och trappor ned till firman Johnson & Bogrens försäljningslokal för viner och spirituösa, belägen i källarvåningen. Innanför sjelfva butiken äro tappnings- och lagerrum be­lägna, där nu till Julen en liflig verk­samhet pågår. Denna firmas chef, gross­handlaren Johnson är äfven egare till hälften af Götahallen och värd för den stora egendomen.

Besöka vi sedan herr P. Aug. Thoréns manufaktur-, beklädnads- och agenturaf­fär finna vi en mångsidigt utvecklad affärsverksamhet. Här kan man blifva för­sedd med allt hvad som erfordras i beklädnadsväg, liksom med en hel del andra nödvändighetsartiklar för hemmet, såsom symaskiner, ur, lampor, mattor, gardiner m. m. i långa banor och för dem, som kunna afvara en större summa på en gång, har firman att erbjuda facila afbetalningsvilkor. Därjemte står firman äfven till tjenst med att mottaga inkasseringar samt brand-, lif- och olycksfallsförsäkrin­gar etc.

Färdiga manskläder finna vi äfven i Norrköpings-Magasinet — den stora skyl­ten ger nödig anvisning — och för att inte ligga efter Norrköping bjudes oss äfven från Borås en hel del goda saker i Borås-Magasinet där alla slags tricotvaror, färdiga manskläder, klädningstyger m. m. finnas på lager till billiga priser, och behöfver man kostym- och byxtyger bör roan vända sig till herr Theodor Petter­sons klädesmagasin, likaledes på nedra botten, där lämpliga starka tyger för pojkkläder, liksom damkappor m. m. fin­nas tillgängliga.

Tricotartiklar och en hel del korta va­ror i “parti och minut“ bjudes oss af firman Löfinark & Co.

Lifvets behof äro ju emellertid icke tillgodosedda med kläder ock hushållsartiklar hvarföre vi, sedan ett besök eg­nats Elfrida Eriksons glas- och porslinsbod, i förening med bosättningsmagasin, i en­trén till sjelfva saluhallen skaffa oss litet färskt bröd från Göteborgs Ångbageri och därefter aflägga ett besök i skånska Smöraffären, en liten fin butik åt Bazargatan till, där man finner en renlighet och en snygghet i behandlingen af det ömtåliga smöret, som förtjenar allt er­kännande. Att fin fin vara presenteras är alldeles sjelfklart.

I Julius Wessmam närbelägna specerimagasin bjudes oss kaffe, socker, mjöl, samt alla möjliga delikatesser och goda
saker, som tillhöra branchen. Sjelfva palatsets gård inrymmer under ett väldigt glastak saluhallen med dess 19 olika salu­stånd, som utrymmet förbjuder oss uppräkna. Här kan man emellertid förse sig med allt hvad matvaruhandeln inom kött-, fläsk- och viktualiebranchen har att bjuda på. Gotahallens värd har lagt sig vinning om att resp. salustånd innehafvas af personer, till hvilka man med trygghet kan vända sig, ifråga om reela varor och ett redbart behandlingssätt.

“I djupa källarhvalfvet“ bjuder Café Stjernan på ett glas öl och för skäggets och hårets vård ansvarar H. P. Behrens nya raksalong. Damerna torde lemna sina hufvuden i fru Sandbergs vård, som i an­dra våningen har en finare damfrisérsalong, bredvid det mycket bekanta nykter- hetscafé, som innehafves af herr Aug. Svensson — en lokal som i sin genre torde vara den mest besökta i Göteborg.

Äfven de andliga behofvna kunna i Göta-Hallen blifva tillgodosedda om man tittar in i bokhandeln hos herr Fr. Orstadius, som har allt hvad till affären hörer, äfven musikinstrument, pappersartiklar m. m. i förening med accidenstryckeri..

Frän Göta-Hallens öfre våningar har man från fönstren till den åt Vallgrafven vettande sidan och från hörnbalkongerna don herrligaste utsikt åt alléerna och det där bortom liggande nya Göteborg. Bo­stadslägenheterna, icke minst den driftige värdens på stället, äro synnerligen komfortabla och praktiskt inredda, och till beqvämlighet för resp. affärer och hyresgäster finnes en “elektrisk hiss“, som går från källaren till vindsvåningarna.

Säkert är att Göta-Hallen ensam med sina många välförsedda affärer skulle godt kunna furnera en hel småstad med hvad till lifvets nödtorft behöfves och det är minsann vackert så!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 december 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 19 december 1896