”För utrönande af befordringens snabbhet har te­legrafstyrelsen låtit trycka blanketter för ifyllning af det antal telegram, som vid stationerna blifvit befordrade inom hvar och en af vissa tidsperioder, samt öfversändt desamma till stationsföreståndarne med anmodan att å ifrågavarande blan­kett dag för dag i två månader under innevarande år, med ledning af antecknin­garna å telegramblanketterna om befordringstiderna, ifylla uppgift i berörda hän­seende, hvarefter en sammanfattning, så snart ske kan, insändes till chefen för trafikbyrån.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 mars 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Telegram från Nobel till Andrée angående nästa års expedition: ”Är tiden bestämd för nästa års färd? Liksom alla inom den tänktande verlden gratulerar jag Expeditionens deltagare och framför allt dess anförare till det svåra bekämpandet af egen otålighet. Nobel.” 2 september 1896.