”Från insändare ha vi mottagit förfrågningar om anledningen till att polisen sedan en vecka hindrar barnen att leka på Domkyrkoplanen.

Från vederbörande hafva vi med anledning däraf erhållit den upplysningen, att detta är fallet endast under den tid af eftermiddagen, då gudstjänst pågår. Åtgärden har tillkommit på grund af anmälan från kyrkorådet, att gudstjänsten störts medels bollkastning mot fönstren, väsen vid dörrarne o. d.

Det är sålunda ej meningen att alldeles bannlysa barnen från deras gamla lekplats, hvilken, som ins. mycket riktigt säger, är för deras trefnad mycket nödvändig, då det just ej är godt om sådana i denna del af staden.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 22 april 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy över Domkyrkoplan med Domkyrkan. I korsningen Västra Hamngatan och Kungsgatan anar man en av broarna över Östra Hamnkanalen, år 1901)