”De sträjkande murarna hade i går e. m. vid 6-tiden ånyo samlat sig utanför byggena vid Linnégatan, för att följa de där arbetande hem. Då dessa kl. half sju slutat sitt arbete och eskorterade af polis begåfvo sig ned mot Järntorget, fingo do sällskap med en en stor skrikande, hurrande och hvisslande människomassa, af hvilken halfvuxna pojkar utgjorde en betydlig del.

Vid Järntorget stufvade polisen de följda in i ett par droskor. Dessa fingo dock allt jämt sällskap af en del velocipedister. Efter deras affärd skingrade sig massan snart Utanför Haga polisstation, där en del skyddssökande befunno sig, stod hela eftermiddagen en stor massa folk. Först vid 9-tiden på kvällen vågade de där inneslutna bege sig hem. Äfven vid byggena å Torggatan uppstod folkskockning vid den tid, då arbetet slutade.

På Hvitfeldtsplatsen blef en droska, hvari några arbetare från Åkerlingska bygget åkte, utsatt för våld. En ruta sönderslogs. De åkande togo sin tillflykt till vaktkontoret i Haga Polisundersökning härom pågår. En sträjkande murare, Gustaf Persson, tilldelade på f. m. å Linnégatan en af de arbetande en örfil. P. anhölls och instämdes inför polisdomstolen, där han i dag dömdes att böta 100 kr. och införpassades på 13 dagars fängelse.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 23 april 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Åkerlingska huset vid Grönsakstorget före ombyggnaden 1901. ”Grönsakskällaren” Kafè Idealet (den låga källaren) synes till vänster omnämnd i Bondessons, John Chronschoughs memoarer.