”Friluftslekarna för lärjungar vid Göteborgs folkskolor hafva nu tagit sin början. Som bekant är det gossarne i tredje och högre klasser, som under den blidare årstiden vissa eftermiddagar i veckan sysselsättas med lek.

Hvilket intresse gossarna lägga i dagen för denna nyttiga sysselsättning framgår däraf, att små deputationer från olika klasser redan för omkring fjorton dagar sedan hos en och annan folkledare förfrågat sig om, huruvida icke lekarna med det snaraste skulle taga sin början.

Äfven i lekarna på skolgårdarna röjes den goda invärkan, som det har med sig, att barnen på lekfälten få ordentlig instruktion om, huru leken skall bedrifvas.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 24 april 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fågelroutflykterna 1908. Pojkarnas badplats. Harry Lindbohm foto, urspr. taget för Sällskapet för friluftslekar i Göteborg.