”I går afton råkade ombord å rederibolaget Tirfings nyinköpta ångare »Småland» ångstyrinrättningen i olag, då fartyget vid utgående härifrån befann sig strax utom Nya Varfvet, så att fartyget ej kunde styras. Man skyndade genast att tillkoppla handstyrapparaten och signalerade samtidigt till Lloydsångaren »Hamburg», som kom strax efter, att back begärts i maskinen. »Hamburg» sökte härvid med god fart passera för om »Småland», men detta medhanns ej, Innan den träffades af Smålands bog på styrbords sida vid främre porten å brädgången, där ett hål uppstod därigenom att Smålands ankare fastnade där. Härigenom skadades ock räckvärket och stöttorna på kommandobron å »Hamburg». »Småland» miste sina patentankar- flyn.

Båda ångarne ankrade på Elfsborgsfjorden för att undersöka sina skador, men då dessa befunnos vara af lindrigare art fortsatte ångarne senare på eftermiddagen sina resor. Båda hade vid kollisionen lots ombord.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 25 april 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Eskadern på Elfsborgsfjorden. 19 Juli 1913.