”I dag på morgonen inträffade midtför Gamla varfvet on kollision mellan skonertskeppet »Bohuslän» och ångaren »Vanadis». Förloppet härvid var följande:

»Bohuslän», som vid Gamla varfvet undergått en del reparationer och sedan intagit last, skulle i dag på morgonen lämna sin plats mellan bojarne och gå till sjös, därvid assisterad af bogserångaren »Arthur». Denne drog fartyget, som låg med fören uppåt älfven, fram mellan ett par andra, på dess sidor liggande segelfartyg, hvar- efter man började svänga babord han nedåt, älfven. Men som »Bohuslän» är tämligen skarpt bygdt, tog det lång sväng och skar in på ångaren, som var på ingående till staden.

På »Vanadis» hade man redan långt förut observerat skeppets svängning och dessutom hade farten saktats för undvikande af ombordläggning med en mindre seglare. Icke desto mindre kastade man ankar, då man såg, att skeppet kom emot »Vanadis» så att kollision hotade. segelfartygets bogspröt gick emellertid ej klart för ångaren utan fångade dess kommandbrygga, hvars hela styrbordssida nedrefs. Dessutom togs också styrbords lifbåt bort af seglaren, hvarjämte hela brädgången midskepps å ångaren ramponerades.

Å »Bohuslän» bröts bogsprötet, hvarjämte stäfföljaren bortslets och förskeppet i öfrigt något ramponerades. Fartyget halades efter kollisionen åter in till Gamla varfvet och ångaren gick upp till staden.

Båda fartygen hade vid tillfället lots ombord.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 26 april 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Blick från Göta älv mot Gamla Varvet och Stigberget. I fonden Göteborgs hamn, omkring 1910.