För att främja nykterheten i staden lades det fram ett antal förslag, några berörde Slottsskogen och hur parken skulle användas och förändras.

”Beredningen är för sin del öfvertygad om ej blott lämpligheten utan äfven behofvet af, att inom Slottsskogsparken beredas allmänheten flera och mera omväxlande tillfällen till förströelser än hvad för närvarande är fallet. Detta behof förefinnes särskildt beträffande de samhällselement, hvilka, till ett sannolikt afsevärdt antal, nu föredraga kroglifvet i staden framför friluftslifvet i parken. I sådant syfte skulle helt visst vanliga s.k. tivolinöjen, såsom exempelvis skjutbanor, kasperteater, föredrag af populära visor och dylikt, visa sig särskilt värksamma. och beredningen håller före, att dylika nöjen skulle inom det vidsträckta parkområdet väl kunna anordnas, utan nämnvärt men för friden därstädes, hälst om de, såsom antagligt är, endast tidtals komme till användning.
I sammanhang härmed anser sig beredningen böra framhålla, såsom tämligen allmänt erkänt, det

MINDRE TILLFREDSSTÄLLANDE SKICK
med afseende å uppassning och en del anordningar i öfrigt. hvari restaurâtionsförhållandena i parken för närvarande befinna sig. Då likväl beredningen har sig bekant, att parkens styrelse redan har under pröfning frågan om en bättring af dessa förhållanden och desamma för öfrigt icke torde, noga taget, ligga inom beredningens uppdrag, finner sig beredningen böra i detta afseende inskränka sig till ett uttalande i samma uppdrags syfte, innefattande en önskan om förläggande i parken äfven af ett eller flere serveringsställen, där alkoholhaltiga eller jästa drycker icke finnas tillgängliga. Genom en sådan åtgärd skulle äfven ett befogat tillmötesgående visas det icke ringa antal besökare, som tillhöra stadens många nykterhetsföreningar.

Bland de i ärendet ifrågasatta förströelserna fäster beredningen för sin del vikten vid dem, hvilka afse gratismusiken, djursamlingarna och idrottsöfningarna. Särskildt de två senare torde böra göras till föremål för utvidgade och förbättrade anordningar.

Få medel torde i lika hög grad som en väl ordnad afgiftsfritt tillgänglig

ZOOLOGISK TRÄDGÅRD,

vara ägnade att locka allmänheten, såväl äldre som yngre af alla klasser, till täta besök i parken, och beredningen anser därför synnerligen önskvärdt att, om än icke en fullständig sådan trädgård kan därstädes anses lämplig, åtminstone den af styrelsen afsedda utvidgningen af nuvarande samling därstädes af inhemska djur kommer till utförande inom icke alltför aflägsen framtid. Erkännande det riktiga i, att denna utvidgning bör, till undvikande af alltför stora kostnader, ske efter hand och med anlitande af sannolikt påräkneliga frivilliga bidrag, håller beredningen dock före, att förslag, afseende dessa anordningars påbörjande, bör kunna af styrelsen framläggas redan under innevarande år, senast i sammanhang med styrelsens utgift sförslag för är 1902.

Samtidigt därmed bör äfven, enligt beredningens förmenande, förslag af styrelsen kunna påräknas beträffande anordnandet inom parken af flera mindre platser för lekar och idrott, än den nuvarande, ostridigt otillräckliga platsen för sådant ändamål. Behofvet. af dylika platser, lämpade för den stora obemedlade allmänheten, torde böra, så vidt sig lämpligen göra låter, af stadens myndigheter tillgodoses, och en folkets park, sådan som Slottsskogsparken ju är afsedd att vara, ägnar sig alldeles särskildt. härför. Däremot har beredningen ,jämväl på förut anförda skäl, ansett sig icke kunna förorda anläggandet inom parken ni en större gemensam idrottsplats.

Vidkommande styrelsens förslag till anordnande af ytterligare en dansbana, har beredningen däremot intet att erinra, utan tillstyrker förslaget. .

Hvad åter beträffar anläggande i parken, på sätt styrelsen hemställt, af

TVÅ LAWNTENNISPLANER

jämte tillhörande byggnad för omklädning och duschning .anser beredningen denna art af idrott, som endast medger ett mycket begränsat antal deltagare och fordrar jämförelsevis afsevärda kostnader äfven för lekredskap, icke lämpa sig för den samhällsklass. hvars idrottsvärksamhet beredningen ansett böra med stadens medel understödjas, hvadan beredningen afstyrker, att anslag af dessa medel för sagda ändamål beviljas.

I fråga slutligen om ökade tillfällen till gratismusik i parken, torde vid styrelsens uttalade afsikt, att härutinnan vidtaga tjänliga åtgärdar, för närvarande böra bero. (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 27 april 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: ‘Gasell sedd från sidan, i Slottsskogen. Text till fotot: ”Gasell från Slottsskogen”. Gasellen död 1911- 09-11 och inkommet till museet.