”Hundutställningen öppnades i dag vid 9-tiden i Tivolilokalen å Lilla Otterhällan.

Det är en talrik och vacker samling hundar, som här sammaniörts från vidt skilda håll i landet och jemväl från Norge och Danmark. Katalogen upptager icke mindre än 587 nummer. Talrikast äro settern, stöfvaren och pointern. För öfrigt äro de vanligast förekommande hundracerna representerade i större eller mindre antal, allt ifrån de stora ulmerdoggarna och S:t Bernhardshundarne ned till de små fina King Charles Spaniel, levretterna och Griffon Bruxellois.

Det stora deltagande, som visat sig vid denna utställning, hvilken är dec största nordiska som hittills hållits, och det onekligen vackra materialet gifver tydligen vid handen, att intresset för hunden icke allenast är stort utan att det också, tack vare Svenska Kennelklubbens gagnande verksamhet, ledts in på en rätt väg. Särskildt gör detta sig naturligtvis gällande beträffande jakthundarna, hvilka under de senare åren genom passande parning gjort goda framsteg.

Redan i går e. m., då vi som hastigast gjorde en titt in i utställningen, voro de flesta fyrfotingarna inne på sina platser sedan de tillräckligt granskats af veterinärens pröfvande öga. Att en sådan granskning var välbehöflig visar sig däri, att omkring ett trettiotal hundar vägrats entrée, de fleste på grund af eksem, valpsjuka och skabb. Ett fåtal nummer äro obesatta på grund af i sista stund inträffade förhinder. Så var fallet med en vacker gordon setter härifrån som vrickade foten härom dagen och hvars egare genom detta missöde säkerligen gick miste om ett välförtjent pris.

Det är nog inte så lätt att bland alla de vackra wowwarna framhålla de vackraste. Ty tycke och smak äro så olika, inte minst beträffande menniskans trognaste vän och följeslagare. En tycker bäst om den kraftige stöfvaren, den vackre engelska settern, med det långa, silkeslena håret, eller pointern, en annan föredrar den granne S:t Bernhardshunden eller ulmerdoggen, en annan finner sitt ideal i den fine vindthunden, i den lille lavretten, Griffon eller King Charles Spaniel medan, en fjerde föredrager den trubb-nosade,, grinande doggen. De äro vackra alla, hvar och en på sitt sätt, och inom hvarje klass är jemnheten ganska stor, så att prisdomarne säkerligen inte haft något lätt göra att fälla utslaget.

Som en kuriositet kan omtalas att ett hundratal hundar hitkommit med extratåg.

Bättre lokal än den hvari utställningen är inrymd kan man knappast förutsätta. Den är hög och rymlig, men trots detta blifver den nog för liten för en kommande utställning om ökningen af utställda hundar blifver jemförelsevis lika stor som sedan senaste hundutställningen här 1891. Långväggen midt emot ingången är prydd med det af svenska flaggor omramade riksvapnet med konungens och kronprinsens byster — målade å papp och ingalunda smickrade — å ömse sidor samt nederst på en af grönskande växter omgifven ställning hela samlingen af de vackra prisen.

I närheten har konservator Gustaf Kihlén en liten vacker samling uppstoppade fåglar och i ett hörn synes en vapendekoration från Husqvarna.

Den välkända firman Spratt i London har vid ena kortväggen anordnat en utställning af sina cakes och andra födoämnen för hundar och fåglar. Det är en prydlig samling burkar och påsar och att innehållet är godt — en sak som väl hvarje hundegare känner — kan den besökande sjelf öfvertyga sig om muntligen. Firman Spratt levererar under • hela utställningstiden kostnadsfritt allt hundbrödet till samtliga hundar. Det är en så god reklam, att den godt kan omtalas.

På platån utanför — från hvilken man i parentes sagdt har den herrligaete utsikt — har firman P. Ericsson slagit upp omkring ett dussin tält af olika slag, trädgårdstält, parktält, turisttält, sporttält, sofftält, tennistält m. m. I ett af de mindre tälten har ht Wilh. Kessmeier en liten utställning af etsade glas — utställningen till ära naturligtvis prydda med hundar af olika slag. Göteborys mek. verkstad visar prof på sin välkända tillverkning af smakfulla och solida trädgårdsmöbler. I ett större tält har fröken Hansson å Weisse tagit in och tillhandahåller där den hungrande och törstande allmänheten smörgåsar och öl för den som nöjer sig med litet och champagne åt pristagare och andra storgubbar. Utställningen, som är väl anordnad, är öppen i dag i morgon och på måndag och är väl värd ett besök, intressant som den är för både stora och små.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 maj 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lipinzkis hundar på promenad d. 16 April 1914.