”Vår Kungsportsbro skrider nu sakta men säkert sin fullbordan till möte. Enligt beräkning skulle den vara färdig till midsommar, men på grund af försenade leveranser — i synnerhet af sten — torde dess öppnande bli fördröjdt till något in i nästa månad. Redan i veckan som kommer kan dock murningsarbetet på själfra bron hinna bli afslutadt, hvarefter endast återstår nedläggandet af rören för de elektriska ledningarne och telegrafvärkets kablar samt ihopkopplandet med gatuledningarne af de redan nedlagda vatten- och gasrören. För detta ändamål har man redan börjat bryta upp Kungsportsplatsen och öfver densamma draga fram ledningsrören, hvilket arbete nog kommer att draga åtminstone ett par veckor, så att vi ej ha att hoppas någon ordning i förhållandena där på platsen förrän bron blifvit öppnad.

På själfva bron återstå, då murningen blifvit färdig, stensättningen af körbanorna och gångbanornas asfaltbeläggning. Arbetet med kajbröstvärnen vid sidorna kommer dock att dra längre tid, särskildt vid västra sidan, där de icke ens kunna påbörjas förr än den provisoriska träbron blifvit rifven.

Då den en gång blifvit lärdig, torde bron komma att göra ett statligt intryck med sina pilasterrader af grå och ljusröd bohuilänsgranit och de höga kandelabrarne, af hvilka en redan uppsatt.

De gamla kastanjerna framför teatern få tillsvidare stå kvar, ehuru de till en del komma att skymma utsikten öfver Kungsportsavenyen, då de stå snedt i förhållande till brons längdriktning.” (Ur: Göteborgs-Posten 5 juni 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Från anläggningen av nya Kungsportsbron (uppförd 1898-1901).