”Då det nu från vissa håll påstås att en Högskolebyggnad i Vasaparken ej skulle förstöra denna park såsom lekplats för barnen, kan det vara af intresse för en större allmänhet att få redan på att barnen numera blifvit förbjudna att leka på en af sina mest gouterade lekplatser, nemligen omkring Hagakyrkan. Skälet härtill är att deras stoj höres in i kyrkan. Härigenom hafva barnen i närliggande skolor blifvit utan lekplats.

Det ligger nu nära till hands antaga att ett liknande förbud kunde göras för Vasaparken om Högskolan där finge sin plats, ty nog förefaller det som Högskolan skulle mer störas af barnskrik än kyrkan, hvilken under flera dagar af veckan icke bagagnas. Inskränkningen af Vasaparken såsom lekplats skulle sålunda lätt kunna blifva mycket större än som från början kunnat förutses. Frånsett andra hänsyn torde ofvan påpekade vara tillräckligt för att förlägga Högskolan till annan plats än Vasaparken.

En lämplig plats synes vara den af en ärad insändare i lördagsnumret af eder aktade tidning föreslagit, nämligen å Lorensbergsområdet midt för Kungsportsavenyen.

Barnvän.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 13 juni 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hagakyrkan omkring år 1905.