”Undertecknade få härmed vördsamt erinra, att den plats å Carl Gustafsgatan härstädes, som Gata- och vägförvaltningen funnit för godt att välja till droskstation icke är lämplig för dylikt ändamål, och få vi till stöd för vår åsikt anföra följande: Den plats som är påtänkt eller snarare nu inrättas för station, ligger invid Reallärovärket, skolan i fråga besökes af omkring 1200 barn och ynglingar. Denna ungdom för, som allmänt känt är, mycket väsen med sina lekar, kastar fotboll m. m.. och om vintern, då snö är att tillgå, kastas snöboll — detta å lekplatsen alldeles bredvid den blifvande stationen. Nog kan väl sådant, såsom en och h v ar förstår, skrämma hästarne i sken.

Det ofvan sagda angår det allmänna, men det vi komma att vidare andraga berör de närboende. En droskstation är alltid osnygg och illaluktande, hur man än försöker att hålla den i ordning, och nog får man dagligen iakttaga en hög af spänner och foderkrubbor, hästmattor, som äro indränkta af urin.

På en droskstation är ständigt buller både af kuskar och hästar. Hästarne stampa och bita i krubborna, kuskarna draga foderkrubbor fram och tillbaka m. m. Dessutom kommer denna station långt ifrån att pryda den vackra Carl Gustafsgatan, utan tvärtom vanpryda den och i hög grad fördärfva utsikten från närliggande fastigheter; dessa måste i anledning häraf förlora ej obetydligt i värde.

Med åberopande af hvad som anförts och då det väl ej kun vara förvaltningens uppgift eller mening att vanpryda stadens gator eller störa hemtrefnaden för de vid gatan boende, få vi vördsamt hemställa, att droskstationen må förläggas till annan och lämplig plats.

Många husägare och hyresgäster
på Hasselhladska ängen.

I anledning af ofvanstående vilja vi tillägga, att stadsfullmäktige lämnat sitt medgifvande till stationens anläggande och att arbetet därpä redan är fullgjort, hvadan intet vidare är att göra vid saken. Det kan emellertid sättas i fråga, om det icke är både billigare och bekvämare att hafva något afstånd mellan droskstationerna och mänga droskor på hvarje än täta stationer med ett fåtal droskor. Allmänheten har i förra fallet lättare att hastigt komma öfver en droska än i det senare, och man spar anläggningskostnader.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 14 juni 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Karl Gustavsgatan mot söder från Thorildsgatan längst upp t.h. nr 35.