Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 15 juni 1901

”Vi omnämnde i vårt förra lördagsnummer, att en gosse under metning i Säfveån råkade fala i vattnet och drunkna. Liknande ej så sällan inträffande fall af drunkning torde i allmänhet kunna förekommas, om simkunnigheten varit mer utbredd.

Enligt den genom kronprinsens försorg för någon tid sedan inledda undersökningen angående simförmågan hos den svenska ungdomen, kom man till det nedslående resultatet, att blott en ringa procent kunde hjälpligt simma.

Det är därför med tillfredsställelse man finner, att hrr Törngren och Ingvarsson, hvilka under en följd af år med stor framgång ledt skolungdomens simöfningar i Löfströmska bassängen, nu åtagit sig att därstädes anordna en privat simkurs. Då afgiften enligt uppgift kommer att bli helt obetydlig, är att hoppas, att många föräldrar begagna sig af detta tillfälle att låta sina gossar simma.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 15 juni 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Löfströmska Kallbadinrättningen