”Kyrkofullmäktige beslöto i går att elektrisk belysning skall införas i Hagakyrkan efter en af lektor Fr. Lamm utarbetad plan.

Hufvudkablarna inledas till det nuvarande arkivrummet, från hvilket arkivet flyttas till det lilla rummet vid norra ingången.

Man har ej ansett lämpligt vare sig att helt och hållet använda ny belysningsmotor för de elektriska lamporna – onödigt dyrbart – ej häller att totalt slopa gasen – för riskabelt, om elektriciteten skulle sträjka. Därför har en medelväg valts: gaslågan i midten af alla väggarne samt gaslågorna vid nummertaflorna och i trappor etc. bibehållas, hvarigenom vid eventuelt behof erfoderlig, om ock ej riklig belysning kan erhållas med hjälp af gas ensamt.

För att likväl den elektriska belysningen skall blifva riklig skall å hvarje väggarm och i armens riktning anbringas en likadan liten ljushållarearm som de förut befintliga. Och å denna liksom å de båda yttersta småarmarne anbringas glödlampor, hvarigenom de nuvarande armarne för en jämförelsvis liten kostnad blifva fullt praktiska för såväl elektrisk som gasbelysning.

Den i koret befintliga kronan skall monteras med elektriska lampor. Dessutom skall anskaffas en ny krona för midtskeppet för en kostnad af omkring 300 kr.

Alla lampor i själfva kyrksalen tändas och släckas gruppvis vid apparatskåpet men lampor i förstugor, sakristia, källare och torn etc. tändas särskilt, oberoende af de öfriga, så att man omedelbart vid hvarje ingång i kyrkan kan skaffa sig ljus.

Uti själfva kyrkan kan tre olika grader af belysning erhållas, hvarförutom vid mycket högtidliga tillfällen äfven gasen kan tändas, hvarigenom medels den blandade belysningen synnerligen god effekt erhålles.

Utförandet af de nya elektriska anläggningarna skall uppdragas å Elektriska Aktiebolaget A.E.G.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 18 juni 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hagakyrkan.