”Sedan Kongl. Förvaltning af Sjöarendena tillåtit Kamreren P. Bagge, att å de af honom arrenderade lägenheterna Malmgårdsängen och Trädgården i Slottsskogen fälla 30 st. Ekar, kommer, till följe af derom meddelad föreskrift, auktion att å stället förrättas nästa Thorsdag den 22 dennes kl. 12 middagen för Ekarnes försäljning för Skogsplanterings-kassans räkning.

Götheborgs Fögderis Kronofogde-Contor den 15 juni 1854.” (Ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 19 juni 1854)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Slottsskogen; Lilla dammen.