Två insändare återges idag som har synpunkter på butikernas öppettider.

Herrar specerihandlare i Annedal! Då herrar specerihandlare i de flesta delar af staden numera stänga sina butiker kl. 7 e.m., så hoppas vi, att äfven herrar specerihandlare i Annedal vill göra något för oss biträden, så att vi åtminstone finge stänga kl. 8 e.m., de fyra första söckendagarna i veckan, till stor lättnad för oss, som under nuvarande förhållanden få arbeta från kl. 6 a 7 på morgonen till kl. 10 à 11 på aftonen.

Vi hoppas äfven på kundernas välvilliga tillmötesgående i denna vår billiga begäran genom att göra sina inköp så tidigt som möjligt, så att herrar handlanden kunna inse, att det går för sig att stänga tidigare äfven i Annedal.

Flera handelsbiträden i Annedal.

En vördsam anhållan.

Ännu finnes det åtskilliga firmor här i staden som hålla sina butiker öppna till sent på kvällarna, särskilt åsyftas här några butiker vid Kungstorget som hållas öppna ända till kl. 9 à 10. Hvarför kunna ej dessa i likhet med öfriga på platsen stänga kl. 7? Detta tillmötesgående mot biträdena skulle säkert blifva belönadt därigenom, att deras intresse för affären blefve större, medan det under nuvarande förhållanden helt och hållet förloras. De uppköp, som göras efter kl. 7, äro säkreligen ej större, än att de godt kunna medhinnas före denna tid. Det är därför att hoppas, att denna begäran ej må förklinga ohörd.

Vän af rättvisa” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 6 juli 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kungstorget nr 12 & 13.